En els sistemes de Grau 3, Quan i com és necessari tenir un registre d'imatges? Farmàcies, loteries, etc.

Els registres d’imatges hauran de guardar-se durant 30 dies, excepte en les entitats bancàries que han de guardar-les durant 15 dies, l’ordre diu que tots els establiments obligats han de tenir enregistrament de video i que a més deu estar connectat amb la central d’intrusió per a l’accés quan sigui necessari des de la receptora. Els establiments obligats tenen 2 anys per tenir sistema d’enregistrament. En aquesta relació s’exclouen les farmàcies que no estan obligades a connectar-se a CRA.

Si s'ha de fer una ampliació de la instal•lació haig d'actualitzar tot el sistema?

No, només de l’ampliació, però s’hauria de recomanar a l’usuari final fer ja l’actualització de tota la instal•lació per complir la llei.

Són necessàries dues vies de comunicació independents o és suficient tenir una permanentment supervisada amb possibilitat de Backup?

Són necessàries dues vies que utilitzin mitjans físics diferents (no valdria IP i RTC) o un permanent supervisada (sí valdria IP i RTC).

En una oficina bancària s'instal•la un nou caixer el 19 d'agost, després de l'entrada en vigor de la norma. Caldria actualitzar a Grau 3 tota la instal•lació o solament la part que cobreix el caixer?

Es deuria solament adequar a Grau 3 la part que protegeix el caixer, però es recomana proposar el canvi total a l’usuari final per adequar-se a la legislació.

Per protegir un aparador, caldria col•locar 2 detectors en el seu interior per poder fer la verificació seqüencial?

No, ja que aquests dos detectors s’activarien per la mateixa causa (i possible falsa alarma). S’aconsella utilitzar les càmeres existents per realitzar verificació per vídeo de l’alarma i evitar fer una instal•lació.

Els casinos i sales recreatives han d'estar connectades a CRA i per tant ser Grau 3?

Exceptuant a les farmàcies, tots els altres establiments obligats han de connectar-se a una central d’alarmes i instal•lar també un sistema d’enregistrament i registre de les imatges.

Durant el termini d'adequació de deu anys per a un sistema de seguretat de Grau 2 o 3, cal actualitzar tot el sistema?

No, cal protegir amb els elements adequats i el Grau exigit en l’aplicació però no cal actualitzar tota la instal•lació, a pesar que això seria recomenable.
En el cas que la instal•lació ja està visada, només hi ha un canvi en la prestació de serveis, per la qual cosa no seria necessari actualitzar el sistema, encara que seria recomanable.

De totes les preguntes respostes, van a editar un document oficial o penjar-les en la web de NIX?

Sí, es farà un document amb les preguntes més freqüents i les seves respostes, així com una guia d’aplicació en la qual estem treballant amb la UCSP i que estaran disponibles a la nostra pàgina web per a la seva descàrrega gratuïta.

Si la CRA rep només el senyal d'un sensor i avisa al propietari, pot aquest trucar als Mossos d'Esquadra si sospita que hi ha un intrús en la seva instal•lació?

L’usuari final pot cridar sota la seva responsabilitat a les Mossos d’Esquadra quan ho consideri, la CRA ha de trucar només quan l’alarma estigui confirmada mitjançant un dels procediments especificats en les ordres

S'ha d'emetre un certificat de formació per als empleats de l'empresa?

Per descomptat, seria convenient establir algun estàndard i l’únic control, de moment, és la responsabilitat de l’empresa en les instal•lacions que realitzi. Aquesta pregunta s’inclourà en la guia d’aplicació que s’està desenvolupant com a qüestió.

Qui determina el Grau de seguretat en establiments no obligats i que no vénen reflectits en les OM – per exemple companyies elèctriques o de comunicacions?

El Grau de seguretat dels establiments no obligats per les noves OM en principi és el Grau 2, tret que, per l’activitat que realitzin els sigui imposat el sistema de seguretat i la connexió a central d’alarmes com a obligatori, en aquest cas serien instal•lacions de Grau 3.

Les instal•lacions no obligades no han d'anar signades per l'enginyer de l'empresa. És això correcte?

Totes les instal•lacions que es connectin a una central d’alarmes han de complir els requisits de l’article 42 del Reglament, i el responsable d’ells i per tant el signant dels certificats és l’enginyer de l’empresa.

Els manteniments remots no són necessaris si es fa el manteniment anual presencial, és això correcte?

Segons l’article 43 del Reglament els manteniments necessaris són quatre per any i en el cas de poder realitzar-los bidireccionalment, en les condicions indicades en la norma, serien tres bidireccionals i un de presencial.

Si un sistema de CTTV forma part del sistema de seguretat, com afecta a aquests sistemes el manteniment presencial i remot?

Per als sistemes de CTTV es pot verificar el seu correcte funcionament des de la CRA. En cas de falta de connexió o malfuncionamient d’aquestes connexions, s’avisa a l’operador, per això no s’han inclòs en el protocol de manteniment dels sistemes de seguretat que està previst únicament per als sistemes d’intrusió.

Si tinc 5 edificis, en un d'ells hi ha un vigilant que supervisa el vídeo i veu una acció delictiva o S'ha de donar d'alta com CECON? o Pot trucar als Mossos d’Esquadra?

Si són 5 edificis en un mateix entorn es consideraria un centre de control local i després de la verificació per part del vigilant de la incidència podria trucar als Mossos d’Esquadra.
En cas que els 5 edificis estiguin situats en localitzacions diferents es consideraria una CRA d’ús propi i tindria els requeriments de CRA.

Quin és el temps mínim en supervisió de comunicacions?

El temps mínim és la supervisió permanent.

En una instal•lació que ha de ser Grau 2 segons la norma quin tipus de producte de CTTV cal posar?

No es defineix en les ordres, tret que s’utilitzi per video verificació, pel que l’Ordre INT/316 indica els requeriments.

En el Reglament es diu que les infraestructures crítiques hauran de ser de Grau 4, per exemple una instal•lació de distribució elèctrica: Un hort solar és Grau 3 o és Grau 4? una depuradora és una infraestructura crítica?

El Ministeri de l’Interior ha redactat un esborrany de projecte de llei per establir la protecció d’infraestructures crítiques on es defineixen les infraestructures que abasta i que hauran de ser Grau 4.

Si es fa una modificació per canvis d'estructura i l'empresa instal•ladora que fa la modificació és diferent de la qual va fer la instal•lació, fa falta demanar un nou certificat?

Has de demanar un certificat només de la part que t’ha instal·lat la nova empresa instal·ladora. També es pot demanar un certificat de la revisió de l’altre material instal·lat però no un certificat d’instal·lació.

Ha d'haver-hi verificació dels detectors sísmics “si hi ha” en Grau 3. Com la faig? I si només hi ha 1 sísmic?

Nosaltres interpretem que per haver-hi un avís a Policia ha d’haver-hi dos o més trets d’almenys dos detectors diferents, dels 2 instal•lats i en un espai de temps que no superi els 30 minuts. Això inclou els sísmics pel que caldrà dissenyar la instal•lació de tal forma que hagin de saltar un mínim de DOS elements per avisar a Policia. L’Ordre no especifica entre els diferents tipus d’elements, solament diu que l’alarma l’han de donar com a mínim DOS elements.

Els tècnics han de formar-se per poder treballar en una empresa certificada per signar.

L’Ordre diu que solament en el cas dels Vigilants serà necessari que es formin en un centre degudament acreditat. En el cas dels tècnics, la qual cosa diu és que l’empresa instal•ladora és la responsable que els instal•ladors tinguin un coneixement exhaustiu de les normes EN-50131. Es requereix que l’Empresa de Seguretat es faci responsable de la formació i perfecte coneixement de les normes per part dels seus empleats.

Hi ha algun format del certificat de finalització d'instal•lació?

Dins de la norma EN-50131-7 hi ha un model de certificat de finalització d’instal•lació i de manteniment, el document es diu “tal com es va instal•lar”

Quin tractament tindrien els salons recreatius o bingos? Són Grau 2 o 3?

Es tracta d’establiments obligats a tenir connexió a CRA pel que hauran de ser Grau 3.

Han de tenir enregistrament d'imatges les loteries, gasolineres, sales de bingo, etc.? en cas afirmatiu, han de tenir verificació de video des de les receptores?

En el cas dels establiments obligats com els quals s’esmenten han de tenir *video enregistrament i a més verificació de *video des de la receptora. Aquests establiments tenen un període de dos anys per instal•lar *video enregistrament en cas que no ho tinguin.

No has trobat resposta?